1. INLEDNING

1.1 Syfte och avgränsningar

I moment II i kursen internationella relationer ingår att göra en konfliktanalysuppgift. Analysen skall baseras på en aktuell konflikt mellan grupper inom en stat, eller mellan stater.

Jag har valt att analysera terroristorganisationen ETA:s verksamhet i Baskien, vilken kan definieras som en väpnad konflikt enligt “Uppsalamodellen”, där staten är en part och motparten är en organiserad aktör. Enligt modellen föreligger en väpnad konflikt när stridsfrågan gäller regeringsinnehav eller territorium och att mer än 25 människor dödats i strid under ett år. Ett av de fem delkrav ETA har för att upphöra med terrorvåldet gäller frågan om territorium och sedan ETA:s tillkomst 1959 och fram till 1991 har mer än 600 människor fått sätta livet till. Bara under 1980 dödades 93 personer.

Själva analysen är avgränsad till att huvudsakligen gälla perioden från ETA:s födelse fram till slutet på åttiotalet. Analysen baseras till största delen på en bok: Terrorism in Context, editor Martha Crenshaw (1995). I ett kapitel, av Goldie Shabad och Francisco José Llera Ramo, behandlas ETA utförligt och vidare beskrivs ett antal undersökningar som kan vara av intresse för analysen.

Det finns mycket litteratur på spanska, vidare rapporteras om ETA så gott som dagligen i massmedia, men p g a språkliga begränsningar har jag huvudsakligen valt litteratur på engelska och svenska.

Kapitel 2 t o m 2.3.2, den baskiska nationalismens framväxt, ligger utanför analysuppgiftens ram och är således överkurs, men tas ändå med för att ge bakgrunden till och belysa ett av huvudproblemen, etnisk mobilisering och frigörelse.

Madrid 97-04-17
Monica Andersson